Cookies-beleid

All Printing Services maakt gebruik van cookies om je surfervaring aangenamer en gemakkelijker te maken. Met de cookies probeert All Printing Services de inhoud van de website en zijn apps beter af te stemmen op uw noden en voorkeuren. U kan de installatie van deze cookies (dit zijn kleine codes en tekstbestanden) op uw computer en op uw mobieltje weigeren, maar hierdoor zullen bepaalde onderdelen van onze websites en apps niet meer (optimaal) werken. Indien u in onze popup op ‘Ja, ik aanvaard cookies’ heeft geklikt, gaf u expliciete toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookies-beleid. U kan uw gegeven toestemming op elk moment wijzigen en of intrekken door uw cookie-keuze aan te passen. Lees verder en vind meer informatie over cookies in het algemeen en het gebruik ervan op de websites van All Printing Services.
Cookies zijn kleine bestandjes die op je PC of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) App. Cookies zorgen ervoor dat u voor verschillende doeleinden wordt herkend, bijvoorbeeld wordt op de website van All Printing Services, uw taalkeuze opgeslaan om uw (volgend) bezoek aan onze websites aangenamer te maken. Er bestaan verschillende soorten Cookies, met elk hun eigen doelstelling.
Op de websites van All Printing Services worden tijdelijke en permanente Cookies gebruikt. De tijdelijke cookies worden slechts tijdens uw effectieve surftijd op onze website, in uw browser opgeslagen. Zodra u de browser afsluit, worden die tijdelijke cookies gewist. Onze permanente cookies daarentegen blijven op uw computer of uw mobieltje opgeslagen tot ze hun vooraf geprogrammeerde einddatum hebben bereikt, of door een meer recente cookie worden overschreven, of tot wanneer u hem manueel verwijdert. Die permanente cookies laten ons toe u (snel) te herkennen tijdens een later websitebezoek om zo uw surfervaring op onze websites aangenamer te maken. Om te weten hoe u permanente Cookies uit uw computer of mobiel apparaat kan verwijderen of om uw algemene instellingen omtrent het cookie-gebruik te wijzigen, verwijzen wij graag naar de verschillende gebruiksaanwijzingen omtrent Cookies binnen de verschillende browsers : Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari. Hun instellingen en beveiligingen veranderen dermate snel dat wij hieromtrent geen verantwoordelijkheid kunnen opnemen.
All Printing Services moet naast het gebruik van eerste-partij-cookies (dit zijn de Cookies die eigen zijn aan de functionaliteit van onze websites en die door ons worden beheerd), ook derde-partij-cookies toestaan. Opnieuw doen wij dit met de bedoeling uw surfervaring te verbeteren. De door All Printing Services gebruikte 3de partij-cookies zijn onder meer Google Analytics, (een webanalyse-service gebaseerd op tracking-cookies die wordt aangeboden door Google Inc. en waarvan wij de resultaten consulteren om beter aan uw behoeften als klant te kunnen voldoen). Deze cookies worden ook wel performance-cookies genoemd. Daarnaast laten we via onze websites ook de cookies toe van Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Microsoft Corporation enz. Deze laatsten acteren enkel en alleen als u één van de met hen gekoppelde knoppen op onze websites indrukt. Op dat moment worden bepaalde van uw gegevens (vb uw IP-adres of uw domeinnaam, uw emailadres..) adhv hun cookie aan die derde partij in kwestie verzonden. Doordat die gegevens door Amerikaanse web-servers worden verwerkt, verwijzen wij naar het afzonderlijk cookie-en privacy-beleid van deze derde partijen om na te gaan hoe zij met uw gegevens omgaan en om te weten te komen hoe u eventueel hun cookie-instellingen kunt wijzigen. Wij hebben hierop helemaal geen invloed, en kunnen hieromtrent onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld. Onze eerte partij-cookies worden nooit aangewend om informatie te verzamelen met de bedoeling die aan derden door te spelen (verkopen), zie onze privacy statement. Derde-partij-cookies kunnen echter wel gebruikt worden voor reclame-doeleinden, waardoor u aangepaste advertenties te zien kan krijgen. Deze cookies worden ook wel advertentie- en personalisatiecookies genoemd. Maar zoals eerder gesteld, hebben wij hier echter helemaal geen invloed op.

All Printing Services maakt gebruik van de functionaliteits-cookies. Dit zijn de cookies die er voor zorgen dat onze websites of de daarin draaiende apps zich bepaalde van uw voorkeuren kunnen herinneren, denk maar aan uw taal, lay-out of kleur-instellingen. Deze cookies zorgen ervoor dat uw toestel/browser wordt herkend, zodat u tijdens één zoekopdracht niet verschillende keren dezelfde informatie dient in te geven. Deze cookies kunnen vaststellen dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord al hebt ingegeven bij het inloggen op onze website, zodat u dat niet opnieuw hoeft te doen bij elke pagina die u bezoekt of bij elk product dat u online wenst te kopen. Deze cookies hebben als enig doel uw websitebezoek te vergemakkelijken en het surfen voor u aangenamer te maken.
Naast deze functionaliteits-cookies moeten wij ook beroep doen op de zogenaamde noodzakelijke cookies. Deze cookies worden ingezet om je identiteit (ip-adres, domeinnaam enz) te controleren wanneer u zich bij ons inlogt, en vooraleer wij u toegang kunnen geven tot uw persoonlijke data. De noodzakelijke cookie laat onder andere toe online te betalen, te onthouden wat er in je winkelmandje zit of nog om te kunnen aangeven in welke fase uw bestelling zich bevindt. Wanneer u dit soort cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.

Voor alle verder informatie omtrent cookies, verwijzen wij graag naar de volgende websites 

www.aboutcookies.org

www.Cookierecht.be

1. BESTELLING

Elke bestelling wordt aanvaard tegen onze algemene verkoopsvoorwaarden en onder voorbehoud van voldoende voorraad. Iedere bepaling van de klant, die deze voorwaarden aanvult of er mee in strijd is, evenals alle mondelinge of schriftelijke, voordien of nadien opgestelde bepalingen, die niet speciaal werden aanvaard in een document dat door ons werd ondertekend, zijn ongeldig. Door het aanvaarden van de offerte of het plaatsen van een bestelling op eigen initiatief, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat alleen onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn voor wat betreft de contractuele relaties tussen de partijen en verzaakt eraan beroep te doen op zijn eigen voorwaarden. Hij erkent dat deze laatste tegen ons niet kunnen worden aangewend en bijgevolg niet op ons van toepassing zijn.

2. TARIEF - PRIJSVOORSTEL

Onze tarieven gelden slechts als richtlijn en zijn geen prijsvoorstel. De prijzen vermeld in ons tarief zijn B.T.W. inbegrepen en geldig vanaf hun publicatiedatum. Onze tarief kan ieder ogenblik, zonder voorafgaande verwittiging, herzien worden.

Onze prijsvoorstellen zijn exclusief B.T.W. en kunnen zonder voorafgaande verwittiging wegens economische omstandigheden herzien worden.

De prijzen kunnen aangepast worden rekening houdend met de prijsverhogingen van de
grondstoffen, prijsverhoging van de onderaannemer(s), van de fabrikant, … In het geval
prijsverschillen van meer dan 10% optreden omwille van de hiervoor vermelde redenen, verbindt onze onderneming zich ertoe de koper hiervan onmiddellijk te verwittigen, de welke vervolgens binnen een termijn van 24 uur, vanaf het ogenblik van ontvangst van deze verwittiging, de overeenkomst kan verbreken zonder enige vergoeding. Na deze termijn zal de koper geacht worden deze door onze onderneming doorgegeven verhoging te aanvaarden. De offerteprijs is slechts geldig voor de hierin vermelde werken.

3. BESTELLING - LEVERINGSTERMIJN - TOLERANTIES

Elke geplaatste bestelling is onherroepbaar. Leveringstermijnen worden slechts als aanwijzing opgegeven. Een vertraging bij de levering kan der halve niet tot het bepalen van
schadevergoeding aanleiding geven. Alle transport- en portkosten zijn ten laste van de geadresseerde. Speciaal of dringend werk wordt eventueel aan verhoogd tarief uitgevoerd en
geschieden tegen kontante betaling. De studies, tekeningen, clichés die niet worden gevolgd door een bestelling worden gefactureerd.

Voor papier, karton en afdrukmateriaal dat gebruikt wordt door onze onderneming aanvaardt de klant de afwijkingen bepaald door de fabrikanten van deze materialen. Onze onderneming kan van de bestelde exemplaren 10% in min of meer leveren en facturen. Voor ingewikkelde of bijzonder moeilijke opdrachten kan deze afwijking oplopen tot maximum 25% van het prijsvoorstel.

4. RECHT VAN REPRODUCTIE

De klant die de opdracht tot uitvoering of reproductie geeft, geeft onweerlegbaar vermoeden hiertoe over het recht te beschikken. In voorkomend geval neemt hij tezamen met zijn lastgevers elke verantwoordelijkheid op zich t.o.v. derden en ontslaat ons hierdoor van elke aansprakelijkheid.

Gelet op de wettelijke bepalingen in zake artistieke en industriële eigendom alsook in zake oneerlijke concurrentie blijven alle modellen, schetsen, composities, grafische creaties,
logistieken,…in welke techniek dan ook, en gecreëerd door onze onderneming, onze uitsluitende eigendom en zullen niet mogen nagemaakt of herdrukt worden. Hun reproductie of imitatie onder welke vorm dan ook, volgens welk procédé dan ook en zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, zal een daad zijn van namaak of van oneerlijke concurrentie.

5. AANSPRAKELIJKHEID - KLACHTEN

Alle klachten nopens fouten of gebreken in het drukwerk, van welke aard dan ook, moeten ons, op straffe van verval of onontvankelijkheid, bereiken binnen de drie dagen volgend op de levering van het werk. Na deze termijn wordt onweerlegbaar vermoed dat de klant het werk aanvaardt. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de terugbetaling van het gedeelte dat niet conform is aan de opdracht, wij berekenen de terugbetaling aan de supplementaire eenheidsprijs.

Het gebruik van een gedeelte van het afgeleverde werk houdt tevens de totale aanvaarding in van het geheel: de gebreken aan een gedeelte van het afgeleverde werk geven geen recht aan de opdrachtgever om het geheel van het afgeleverde werk te weigeren.

Wij staan enkel in voor de verbeteringen die aan ons te wijten zijn, d.w.z. welke de kopie of het model niet wijzigen. Wijzigingen aangebracht door de koper aan de originele opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk, of op een andere manier, zullen in meer gefactureerd worden, als ook de immobilisatie van de machines in afwachting van de drukproef en toestemming om af te drukken. Wij zijn in geen enkel geval verantwoordelijk voor vertragingen in aflevering voortvloeiende uit wijzigingen aangebracht aan de oorspronkelijke opdracht.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor gebrekkige of onvolledige afdrukkenvoortvloeiende uit de onvolkomenheid van de geleverde clichés, alsook voor alle beschadigingen welke zouden toegebracht worden aan de clichés, films, magnétische banden, digitale bestanden tijdens de handelingen waaraan zij onderworpen worden. De clichés, films, magnétische banden, digitalebestanden worden gedurende zes weken ter beschikking gehouden van de klant. Deze termijn voorbij, behouden wij ons het recht voor om ze te
vernietigingen.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft fouten te wijten aan twijfelachtige teksten, onvolledig, slecht geschreven, slecht opgesteld of overgemaakt per telefoon. De
mondeling of telefonisch medegedeelde wijzigingen zullen op risico van de klant uitgevoerd worden.

De door de klant of zijn aangestelde ondertekende drukproef stelt ons vrij van elke aansprakelijkheid in hoofde van vergissingen of vergetelheden vastgesteld na de druk. De proefdrukken en projecten blijven onze eigendom en zullen als bewijs dienen ingeval van een geschil.

De perfecte overeenstemming van de te reproduceren kleuren alsook de perfecte onveranderlijkheid van de inkten, alsook een perfecte registratie kunnen niet gegarandeerd worden. De verschillen eigen aan de aard van de uit te voeren opdracht worden uitdrukkelijk door de opdrachtgever aanvaard.

6. BETALING DER FACTUREN

De facturen dienen binnen de aangeduide termijn betaald te worden: de betalingen zijn draagbaar en hebben plaats op onze onderneming. In geval van niet-betaling van de factuur op de gestelde vervaldag zal zij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht geven op een conventionele interest van 12% per jaar. Daarenboven zal zij, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 125,00 €.

7. GESCHILLEN

In geval van een geschil verbinden beide partijen zich ertoe om voorafgaandelijk hun toevlucht te nemen tot de negociatie en/of bemiddeling. Bij gebreke hieraan zijn alleen de Rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze welke tot de bevoegdheid behoren van het Vredegerecht zullen gebracht worden voor het Vredegerecht van het eerste kanton van Brussel.

8. NIETIGHEID

De nietigheid van één of meerdere clausules van huidige verkoopsvoorwaarden brengen in geen geval de nietigheid mede van het geheel der voorwaarden. In dit geval zullen partijen erop toezien dat de aan de nietigheid onderworpen bepaling zal vervangen worden door een nieuwe bepaling het mogelijk makend om de garanties volledig te handhaven voorzien door dit schrijven.

Privacyvoorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, is dit een goede plaats om naartoe te gaan. Hier kunt u uw Privacy-voorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat we u de volgende services kunnen bieden.

Klik om Google Maps in / uit te schakelen
Privacybeleid
Onze website maakt gebruik van cookies. Definieer uw privacyvoorkeuren en / of ga akkoord met ons gebruik van cookies.